Taywin

โปรโมชั่นสาขาต่างๆ

BuyMoreSaveMore-Taywin
Taywin Shop Locations:
• ชั้น1 ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์, กรุงเทพฯ โทร.0 2048 0126
• ชั้น3 ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์, กรุงเทพฯ โทร.0 2048 0125
• ชั้น3 โซนเอ, เซ็นทรัลพลาซา, อุดรธานี โทร.0 4234 3458
เริ่ม 1-31 ต.ค. 63

 
TAYWIN BLUPORT
เริ่มแล้ววันนี้
​• ชั้นB โซนพอร์ตวอล์ก, บลูพอร์ท หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.032908037

TAYWIN SPECIAL SALE 2019
เริ่ม 11 ธ.ค.62 "รองเท้าแตะชาย ราคาพิเศษ 1,280 บาท" ดูแบบสินค้าหรือสั่งซื้อออนไลน์ คลิก

TAYWIN SPECIAL PRICE 2019
เริ่ม 11 ธ.ค.62  "รองเท้าคัทชูชาย ราคาพิเศษ 1,980 บาท" ดูแบบสินค้าหรือสั่งซื้อออนไลน์ คลิกเริ่มแล้ววันนี้ "รองเท้าหญิง ราคาพิเศษ 1,580 บาท" ดูแบบสินค้าหรือสั่งซื้อออนไลน์ คลิก
สาขาที่ร่วมรายการดังนี้
Taywin Shop Locations:
• ชั้น1 ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์, กรุงเทพฯ โทร.0 2048 0126
• ชั้น3 ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์, กรุงเทพฯ โทร.0 2048 0125
• ชั้น3 โซนเอ, เซ็นทรัลพลาซา, อุดรธานี โทร.0 4234 3458

Haus of Schuh Shop Location:
• ชั้นG อาคารB ธัญญาพาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ โทร. 0 2108 6096
• ชั้น1 ศูนย์การค้าจังซีลอน โซนบี,ป่าตอง, ภูเก็ต โทร.0 7636 6864
• ชั้นB โซนพอร์ตวอล์ก, บลูพอร์ท หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.032908037