Taywin

โปรโมชั่นสาขาต่างๆ

TAYWIN
เริ่มแล้ววันนี้
• ชั้น1 ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์, กรุงเทพฯ โทร.0 2048 0126
• ชั้น3 ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์, กรุงเทพฯ โทร.0 2048 0125
• ชั้น1 เดอะมอลล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ งามวงศ์วาน, นนทบุรี โทร.0 2550 0667
• ชั้น3 โซนเอ, เซ็นทรัลพลาซา, อุดรธานี โทร.0 4234 3458
• ชั้น1 ศูนย์การค้าจังซีลอน โซนบี,ป่าตอง, ภูเก็ต โทร.0 7636 6864

 
TAYWIN BLUPORT
เริ่มแล้ววันนี้
​• ชั้นB โซนพอร์ตวอล์ก, บลูพอร์ท หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.032908037

TAYWIN
เริ่มแล้ววันนี้
• ชั้นG อาคารB ธัญญาพาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ โทร. 0 2108 6096