Taywin

การเปลี่ยนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

"การสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ ทางเราอนุญาตให้เปลี่ยนได้เฉพาะเบอร์เท่านั้น
 ไม่สามารถ เปลี่ยนแบบ และงดรับคืนสินค้า"


วิธีเปลี่ยนสินค้า

1. กรุณาแนบ “ใบแจ้งต้องการเปลี่ยนเบอร์” พร้อมระบุรายละเอียดที่เบอร์ต้องการเปลี่ยน
2. สินค้าที่นำมาเปลี่ยนต้องยังไม่ใช้งาน 
3. กรุณาเปลี่ยนสินค้าภายใน 15วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า
4. ให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งกลับมายังบริษัท และบริษัทจะรับผิดชอบค่าส่งกลับให้ลูกค้า 
5. สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

หมายเหตุ: ใบแจ้งต้องการเปลียนเบอร์ จะแนบไปกับสินค้า