Taywin

โปรโมชั่นสาขาต่างๆ

SALE-Taywin
Taywin Shop Locations:
• ชั้น1 ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์, กรุงเทพฯ โทร.0 2048 0126
• ชั้น3 เซ็นทรัลพลาซา, อุดรธานี โทร.0 4234 3458
• ชั้น 1 เดอะสตรีท รัชดา, กรุงเทพฯ โทร.094 647 7905 *บูธอยู่ใกล้กับร้าน Moshi Moshi 
• ชั้นG โซนB ธัญญาพาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ โทร. 021086096
• ชั้นB โซนพอร์ตวอล์ก, บลูพอร์ท หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.032908037 
• ชั้น G ท้อปมาร๋เก็ต เมเจอร์ ปิ่นเกล้า, ,กรุงเทพฯ
• ชั้น 1 มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน

เริ่ม 1-31 พ.ค. 64